Årsrapport 2016 fra styret og gruppene

ÅRSRAPPORT FOR 2016 FRA STYRET OG GRUPPENE

STYRET
Svein Olav Løberg, leder
Lars Flagstad, nestleder
Unni Aspaas
Gro Midttun
Reidar Feen
Inger Miskov Larsen
Grethe Verde
Vidar Paulus Andresen

Harry Rove
STYRETS VIRKSOMHET I 2016
Det har vært holdt 9 styremøter med behandling av hovedsaker og en rekke underpunkter. Referat foreligger fra hvert styremøte.

Aktivitetene i 2015 er videreført i 2016. Det går fram av rapportene fra undergruppene og aktivitetsrapporten til slutt i årsrapporten.

Det er avholdt kurs i skanning og bildebehandling som startet opp 21 april med 12 deltakere og som fortsatte på høsten med Otto Aagesen som lærer.

Styret var i september på besøk hos Lokalhistorisk Senter i Horten og de var på gjenbesøk hos oss 31 januar.

Styret tok initiativ til møter med «historieforeningene i «Nye Sandefjord» i høst. Det har vært avholdt 3 møter for å bli kjent og for å samkjøre oss overfor kommunen. Ny hovedutvalgsleder Bjarne Sommerstad har deltatt på 2 av møtene og han har fått omvisning på Lokalhistorisk Senter og på Øvre Myra. Det arbeides med å få utarbeidet oversikt over de lokalhistoriske stedene i kommunen som nå omfatter også Stokke og Andebu.

Kommunen er blitt kontaktet fra SLS med ønske om å kunne få et av de gamle kommunevåpenskiltene som nå er blitt erstattet med nytt kommunevåpen fra nyttår.

Styret har fått utarbeidet ny logo for foreningen og en ny plakat og en «rollups».

Gjenvisitt fra Lokalhistorisk Senter, LHS, i Horten 31.1.17.
22 besøkende fikk omvisning på Kurbadet og en historisk gjennomgang ved leder S.O.Løberg. Siden ble det omvisning på vårt senter og en redegjørelse om vår pågående Skoleutstilling ved Lars Flagstad. Bevertning med karbonadesmørbrød, kaker og drikke til. Meget vellykket besøk, med gode utvekslinger av erfaringer med lokalhistorie!

GRUPPE FOR LOKALHISTORISKE LØRDAGSSIDER (AVISGRUPPEN)
Redaksjonsgruppa har i 2016 bestått av følgende: Redaktør: Harald Fevang. Billedredaktør: Svein Olav Løberg. Medarbeiderne: Odd Galteland, Bjørn Hoelseth, Sven Erik Lund, Ragnar Iversen, Arthur Iversen, Harry Rove og Øystein Rismyhr.  Vi har også hatt god hjelp av Otto Ågesen, Jens Petter Rønning og Bjørn Marum Olsen.

Vi har et godt samarbeid med Hvalfangstmuseet og deres representant Dag Ingemar Børresen, som produserer en del sider som naturlig ligger under deres kunnskapsfelt.

Gruppa har to årlige redaksjonsmøter samtidig som de to redaktørene har ukentlige møter for å sjekke at lørdagssidenes innhold er på plass. Dette har da igjen resultert i at Sandefjords Blad hver uke med unntak av sommerferieperioden har to sider med lokalhistorisk innhold til glede for leserne.

Samarbeidet med de ulike medlemmer i vår redaksjon, Sandefjord Blads ledelse, vår layoutmedarbeider Bjørn Ivar Erlandsen og vår egen bildegruppe har dette året vært behagelig og interessant, samtidig som vi konstaterer at Lokalhistorisk Senter gjennom dette dugnadsarbeid tilføres hver uke kr. 2000.- (kr 2500 – kr 500 til Bjørn Ivar Erlandsen) Vi bestreber oss hele tiden med å forbedre oss både teknisk og innholdsmessig.
Harald Fevang, gruppeleder.

GRUPPE FOR UTSTILLINGER OG ARKIVERING
Som i fjor har ansvaret for arkivering/nummerering og dataregistrering av innkomne gjenstander og skriftlig materiale vært ivaretatt av Inger Miskov Larsen og Turid Klaussen.

Det har kommet inn færre gjenstander som gaver til senteret i år enn i fjor. Vi har liten lager- og visningsplass, og en løsning i år har vært å bruke Skomakerverkstedet som en tilleggsutstilling, ved å flytte ned en del av gjenstandene fra 2.etasje. Det har gitt bedre oversikt, og har tiltrukket seg flere besøkere.

23.april 2016 åpnet utstillingen:

«REDSKAP OG BRUKSTING FRA SANDAR BYGDESAMLING», deler av Leif Hunskaars samling fra gamle gårder i Sandar. Gjenstandene ble utlånt av Arkivet, Vestfoldmuseene.

Sandar Spellemannslag spilte på åpningen. Svein Aakerholt fortalte om opphavet til musikken. Godt besøk og en veldig trivelig formiddagsstund.

15.10.2016 åpnet utstillingen:

«SKATTER FRA SKOLELOFTET», Setlosamlingen, pedagogisk materiell fra Sandefjordskolene. Lærergruppa i SLS sto for å vise et variert utvalg fra skolehverdagen i tidligere tider. Takk til Lars og lærergruppa.

Godt oppmøte på åpningen der småskoleelever fra Sande skole opptrådte med tidsriktige sanger, nemlig Margrethe Munthe, akkompagnert av Unni Aspaas.

Sandefjords Blad gir SLS god forhåndsomtale av utstillingene, og det er vi takknemlige for.

Som nevnt i tidligere årsrapporter gir SLS-utstillingene minimale økonomiske utlegg, men betyr mye for aktiviteten i senteret.

Utstillingsansvarlig er dermed godt fornøyd med utstillingsåret og publikumsoppslutningen.

Gro Midttun, gruppeleder

BILDEGRUPPEN 2016
GRUPPE FOR INNSAMLING OG FORVALTNING AV FOTOGRAFIER

Sandefjord Lokalhistoriske Senters bildegruppe har i 2016, hatt tre hovedarbeidsområder: A. Bildebasen på internett (Sandefjord Bibliotek). B. Digitalisering av avisbilder fra Sandefjords Blads gamle fotoarkiv. C Kurs i bildebehandling og skanning for medlemmene våre, for å avhjelpe en økende mengde av bilder og arbeid med disse.
A. BILDEBASEN PÅ INTERNETT

Historikk: Forberedelsene til etablering av et digitalt fotoarkiv ble innledet av Bjørn Marum Olsen, Otto Ågesen og Sven Erik Lund i 2011. For å sikre kontinuitet og tilstrekkelig serverkapasitet søkte vi samarbeid med Sandefjord bibliotek, og en samarbeidsavtale om fordeling av utgifter og oppgaver ble inngått 7.12.2011. Etter erfaringsinnhenting og anskaffelse av programvare ble oppbygging av basen innledet med Otto Aagesen som foto- og datakyndig drivkraft. Bildebasen ble åpnet for publikum i september 2012. Vi har pr dato ca. 3.500 bilder innlagt på basen, og i tillegg ca 13.000 bilder som er skannet og mange av disse vil også bli lagt inn når vi får inn opplysninger og ferdiggjort disse for innlegging.
Hovedformålene med bildebasen er:

 1. Å gi Sandefjords innbyggere og andre med tilknytning til byen mulighet til fotografiske tilbakeblikk i Sandar og Sandefjords historie.
 2. Å gi varig beskyttelse og trygg oppbevaring av fotografier og annet historisk materiale som ellers kan gå tapt for ettertidens generasjoner.
  3. I tillegg er bildebasen av stor betydning for SLS fordi den skaffer bilder til både mimretreff og de lokalhistoriske lørdagssidene, som begge gir betydelige inntekter til foreningsdriften.
  4. Ny leder for bildebehandling og innlasting av bilder til bildebase er Jens Petter Rønning. Otto Ågesen er fortsatt en drivkraft, inspirator og kursleder for nye bildebehandlere bildegruppa.
  B. DIGITALISERING AV BILDER FRA SANDEFJORDS BLADS GAMLE FOTOARKIV
  Høsten 2013 inngikk vi en samarbeidsavtale med Sandefjords Blad om å digitalisere og tekste kopier og negativer fra avisens fotoarkiv fra 1960-, 70- og 80-tallet. Fra arbeidet startet i januar 2014 og til utgangen av 2016 har vi behandlet ca. 13.000 bilder. Vi har brukt av bildene på SLS’ lørdagssider i SB, og i nettavisa under «Lokalhistorie», foruten at vi kan bruke dem under visninger. SB har selv gjengitt mange av bildene i form av helsides montasjer i avisen. Avtalen med SB innebærer altså en gjensidig utnyttelse av bildene. Mange SB-bilder blir etter hvert lagt ut i bildebasen.

Samarbeid med SB-nettavis:

Vi har fått til et flott samarbeid med SB om lokalhistorie på nettavisa. Vi legger ut interessante bilder med spørsmål til leserne og her er det stor trafikk iflg en måler som viser antall som er innom denne lokalhistoriske delen av avisa. Også her gjør Jens Petter en flott jobb
En ivrig gruppe frivillige har fra januar til desember arbeidet til dels hjemme, og til dels på ukentlige arbeidsmøter på Pukkestad med scanning og teksting av SB-bilder. Ved avslutning av 2016 besto denne gruppen av:

Berit Lohne, Berit Vinslid, Kari Gjelstad, Atle Sandberg, Knut Oustorp, Vidar Andresen, Thore Cato Stentun, Solfrid Røed, Harry Rove, Øyvind Hem , Jens Petter Rønning. Olaf Akselsen har vært kontaktperson i SB.
Bildevisning på tirsdager; Jens Petter Rønning som er ansvarlig for innlegging av bilder på vår bildebase, har velvillig stilt opp en rekke tirsdager på høsten 2016, og vist ca. 25 bilder fra eldre tider mellom 1145 – 1200. Etter hvert er disse så populære at lokalet er nesten fylt opp på denne tiden!

Inntekter til SLS fra bildegruppens arbeid: Ca kr. 81 000 er innkommet for arbeidet med SB-bilder.

Svein Olav Løberg, leder SLS

GRUPPE FOR ARRANGEMENTER OG SERVERING

Hver tirsdag som SLS har åpent hus setter arrangementsgruppen frem kaffe, påsmurte boller og syltetøy eller kake til en rimelig pris.

Det samme gjør vi på våre mimretreff , utstillinger og andre arrangementer, og vi er behjelpelig med sang  og musikk på tilstelninger og besøk i våre lokaler.

Åpen dag på Pukkestad

På Åpen dag på Pukkestad har arrangementsgruppen ansvar for dagen sammen med de andre leietagerne på Pukkestad.

Pukkestadgruppen består av 1 eller 2 representanter fra hver leietager på Pukkestad. SLS er representert ved Unni Aspaas og med Svein Olav Løberg eller Grethe Verde som varamedlem. Vi hadde 4 møter for å forberede Åpen dag, og møtene ble vanligvis holdt i våre lokaler.

SLS’ representant i Pukkestadgruppen sørget for å sette opp budsjett og søknad om støtte til Åpen dag, og å sende rapport og regnskap til Sandefjord kommune.

SLS hadde skaffet Framnes Foreldrekorps til å spille en halv time ved åpningen

av dagen, og å få Camilla Fearnley til å komme med smådyr og liten hest og vogn. Vi engasjerte Sandar Spellemannslag til å underholde med vestfold-musikk ute på tunet, og vi hadde bygdeutstilling i våre lokaler.

Sandefjord husflidslag hadde utstilling og demonstrasjon og salg av håndarbeider, Sandefjord Nanbudoklubb hadde demonstrasjon og oppvisning i sine lokaler, og Møteplassen hadde salg av forskjellige selvlagede ting. SJFF bakte brød på bakerovnen i kjøkkenet på Møteplassen, og de solgte pølser og brød. Husflidslaget og Lokalhistorisk Senter stekte vafler og solgte kaffe, mineralvann og vafler i sine lokaler og ute på tunet.

Alle leietagerne på Pukkestad hadde laget en konkurranse med spørsmål som gjaldt sin forening, og SJFF skaffet premier til vinnerne.

Det ligger mye arbeid bak Åpen dag, men vi synes det er bra at alle som hører til på Pukkestad kommer sammen og lager noe felles. Vi tror også at det er av betydning at folk får se hva som foregår der, og at de får se det fine stedet som Pukkestad Gård er.

Vår lille gruppe i SLS er engasjert ved alle arrangementer som foreningen har.

Som dere ser har vi liten plass på vårt minikjøkken, men vi klarer i alle fall å sørge for  kaffe og litt å bite i, og håper at vi først og fremst med dette kan være med på å skape litt hygge på våre tirsdager og andre arrangementer.

Unni Aspaas, leder av arrangementsgruppe

SKOLEGRUPPA

Skolegruppa møtes på SLS hver tirsdag i tidsrommet 11 – 13, og består i dag av rundt regnet 10-12 pensjonerte lærere.

Gruppa har for inneværende år fortsatt det systematiske katalogiseringsarbeidet av pedagogisk skolestoff. Skolesamlingen har i løpet av året mottatt en rekke gaver, først og fremst i form av lærebøker. Plassmangel gjør at vi vanskelig kan få plass til nye gjenstander på skolestua, men vi har fremdeles plass på lageret i Søberg kvartalet. Arbeidet med å katalogisere gjenstandene som er lagret der, har ikke startet, men vi håper å komme i gang i 2017.

I perioden 20.mai til 01.juni gjennomførte gruppa i samarbeid med «Den kulturelle skolesekken(DKS)» et opplegg for 4. klassene i Sandefjord kommune. Opplegget tar sikte på å gi elevene på 4.klassetrinnet en innføring i skolehverdagen på 50-tallet. Opplegget har fått navnet «Flinke piker og raske gutter». Tilbakemeldingen på programmet fra skolene har vært meget gode, og vi tar sikte på å fortsette opplegget i 2017.  Takket være stor innsats fra 14 lærere har det vært mulig å gi 530 elever et innblikk i 50-årenes skole.

Gruppen arrangerte i samarbeid med Gro Midttun temautstillingen – «Skatter fra skoleloftet» som ble åpnet lørdag den 15. oktober. Utstillingen ga et gjensyn med skolehverdagen for dagens besteforeldre. Utstillingen ble åpnet av Lars Flagstad, og Unni Aspås ledet sangen sammen med en liten gruppe elever fra Sande skole. Det ble en riktig hyggelig og meningsfylt dag for de fremmøtte på åpningsdagen.

Skolegruppa deltok med deltakere på begge Åpen dag arrangementene i 2016.

For Skolegruppa, Lars Flagstad
NETTSIDEGRUPPA

Nettsidegruppa ble opprettet i 2015 i forbindelse med at Sandefjord Lokalhistoriske Senter (SLS) etablerte en egen hjemmeside. I tillegg ble det etablert en egen Facebook-side, og Nettsidegruppa har ansvaret for drifting av begge disse sidene.

I 2016 har det vært bra aktivitet på både hjemmeside og Facebook-side. Tilbakemeldingene har vært positive, og flere foreningsaker legges nå ut.

Det er også mange som følger oss på Facebook.

En endring som har kommet inn på hjemmesiden i 2016, er muligheten til å melde seg inn i foreningen. Dette har blitt benyttet av flere, nye medlemmer.

Vi er nå to personer (Vidar Andresen og undertegnede) som legger ut saker.

Jens Petter Rønning, gruppeleder


VEDLIKEHOLDSGRUPPA

 • Benk utenfor SLS skrapt og malt.
 • Dobbeldør til lokalet skrapt og malt.
 • Skiftet et stk utelys over inngangsparti.
 • Skiftet et stk taklampe i lokalet 1.etg.
 • Montert hylle på WC.

Ellers har vedlikeholdsgruppas leder Per Rosèn rapportert til Sfj. Kommune om råteskader i vindskibord mot syd.

Svein Olav Løberg Leder SLS

LISTE OVER SLS’ PUBLIKUMSARRANGEMENTER GJENNOM ÅRET

 • Årsmøtet 16.02 2016 på Pukkestad kl. 19
 • Temautstilling – Gjenstander fra gamle Sandars bondekultur – åpnet 23.04.2016
 • Hvem var dr. Thaulow egentlig ? Svein Ingebretsen orienterte på Åpen dag 26.04.16.
 • Mimretreff om Gokstadveien, Landstads plass, og Presthagen 12.05.16 v/ Yngve Tørrestad m/flere
 • Åpen dag på Pukkestad 04.06. 2016 fra kl. 12 – 15. Alle leietakere på Pukkestad deltok.
 • Utstilling av Widerøe-bilder tatt over Sandefjord i 50 åra åpnet 25.06.16 på Hvalfangstmuseet i samarbeid med Vestfoldmuseene. Åpen fram til 1.sept. 2016.
 • Mimretreff om «Lokale sjøfartshistorier» 29.09.16 v/ Svein Olav Løberg og Arthur Iversen.
 • Julemarked 10.12.16 – Spekepølsesalg – Åpen dag – Julekortvisning og visning av sangleiker ved Sandar Historielag.
 • Mimretreff 09.02.17. – «Fra Modalen til Badeparken – vår barndoms lekeeldorado som forsvant» v/ Jens Petter Rønning og Knut Oustorp.
 • Åpen dag hver tirsdag formiddag med bildevisninger ca. kl. 11.40 fra i høst som har vist seg populære.

UTLEIE / BRUK AV LOKALER.

 • DIS Sandefjord leier våre lokaler på første mandag i måneden mot å dele nettleieavgiften med SLS, kr 3 000,- pr år.
 • Bildegruppa i SLS innvilges å bruke lokalene 1.etg. hver tirsdag kveld fra kl. 18.00 – 20.30.
 • Bildegruppa har kurs på en del torsdager (fra 1800-2030) høsten 2016.
 • Vardenpensjonistene ved Erling Solhaug låner lokalet på enkelte dager (dagtid)