Årsrapport for 2015 fra styret og gruppene

STYRET

Svein Olav Løberg, leder; Unni Aspaas; Gro Midttun; Reidar Feen; Inger Miskov Larsen; Dag Virik; Grethe Verde; Vidar Paulus Andresen; Harry Rove

STYRETS VIRKSOMHET I 2015

Det har vært holdt 13 styremøter med behandling av hovedsaker og en rekke underpunkter. Referat foreligger fra hvert styremøte.

Nettsidegruppa er opprettet i 2015 i forbindelse med at Sandefjord Lokalhistoriske Senter (SLS) etablerte en egen hjemmeside.
Det etablert en egen Facebook-side, og Nettsidegruppa har ansvaret for driften av begge disse sidene.

Det er laget «Retningslinjer for undergruppene» i SLS og det er laget forslag til «Retningslinjer for valgkomiteen» (fremlegges for Årsmøtet 2016).

Det er også laget «Retningslinjer for Pukkestadgruppens arrangementer». Dette da det har vært noe uklart hvor ansvar og økonomisk styring skal ligge. Her tok Husflidslaget og SLS initiativ til å få utarbeidet klare retningslinjer.

Tre originalmalerier av Per Krogh (som var forslag til dekorasjon i Ekeberg kapell i 1963) er innkjøpt og utlånt til Sandefjord Kommune. De er opphengt i Ekeberg Kapells pårørenderom. Utleieavtale er underskrevet av partene.

Gitter er montert utenfor vindu i 1. etasje og nøkkel filt til lås i skomakerverksted..

Sandar Husdyrtrygdelags legat har tildelt SLS kr 50000 til et prosjekt hvor målet er å lage papirkopier og en utstilling samt avholde møter for interesserte og landbruksorg.  med bakgrunn i flyfotobilder tatt av gårdsbruk på 50 – 60 tallet. Det er inngått et samarbeid med Museet som har bildene, og denne utstillingen vil trolig bli vist på Hvalfangstmuseet i sommer.

Det er kjøpt inn nytt dataskap i 2015 for lagring av harddisker med bildefiler.

Innkjøp av ny bærbar datamaskin til bruk kun for Bildebasen. Grunnen er at man er avhengig av emneord og henvisningsord blir lagret direkte på maskinen.

Aktivitetene i 2014 er videreført i 2015. Det går fram av rapportene fra undergruppene og aktivitetsrapporten til slutt i årsrapporten.

GRUPPE FOR LOKALHISTORISKE LØRDAGSSIDER (AVISGRUPPEN)
Redaksjonsgruppa har i 2015 bestått av følgende: Redaktør: Harald Fevang. Billedredaktør: Svein Olav Løberg. Medarbeiderne: Odd Galteland, Bjørn Hoelseth, Sven Erik Lund, Ragnar Iversen, Arthur Iversen, Harry Rove og Øystein Rismyhr.  Vi har også hatt god hjelp av Otto Ågesen og Bjørn Marum Olsen.

Vi har et godt samarbeid med Hvalfangstmuseet og deres representant Dag Ingemar Børresen, som produserer en del sider som naturlig ligger under deres kunnskapsfelt.

Gruppa har to årlige redaksjonsmøter samtidig som de to redaktørene har ukentlige møter for å sjekke at lørdagssidenes innhold er på plass. Dette har da igjen resultert i at Sandefjords Blad hver uke med unntak av sommerferieperioden har to sider med lokalhistorisk innhold til glede for leserne.

Samarbeidet med de ulike medlemmer i vår redaksjon, Sandefjord Blads ledelse, vår layoutmedarbeider Bjørn Ivar Erlandsen og vår egen bildegruppe har dette året vært behagelig og interessant, samtidig som vi konstaterer at Lokalhistorisk Senter gjennom dette dugnadsarbeid tilføres hver uke kr. 2000.- (kr 2500 – kr 500 til Bjørn Ivar Erlandsen)

Harald Fevang, gruppeleder.

GRUPPE FOR UTSTILLINGER OG ARKIVERING

Inger Miskov Larsen og Turid Klaussen har hatt ansvar for dataregistrering/nummerering av gjenstander og skriftlig materiale gitt til SLS i 2015. Knut Oustorp bistår med sin navn- og stedkunnskap.

SLS har begrenset plass og liten mulighet til å ta imot gjenstander. Vi leier av kommunen et lite lagerrom på Søeberg der vi oppbevarer ting fra vår nære fortid som vi mener bør tas vare på med tanke på senere utstillinger.

25.april åpnet temautstillingen «Det teknologisk hjem» som viste den teknologiske utviklingen i hus og hjem fra 1945 og framover.
Etter god bekjentgjørelse i SB kom et stort antall henvendelser om utlån av gjenstander fra publikum. Vi fikk dermed vist radioens historie, telefonens utvikling, teknisk utstyr til hjelp i kjøkkenet, de første datamaskinene og mye, mye mer.

Utstillingen var godt besøkt. På åpningsdagen var det musikalsk innslag av flinke musikkelever fra SVGS.
I det nye utstillingsarealet i Skomakerverkstedet viste Ragnar Gulseth en samling av ur og klokker etter urmaker Endre Lind og fra egen samling.

Utstillingene sto fram til ferien med flere åpne lørdager, i tillegg til godt besøk på våre faste tirsdager.

17.oktober åpnet utstillingen «Vintersport og vinterlek», en visning av 50-60-70-tallets vinterutstyr. SLS takker Arve Clementz som var utlåner av alt til denne utstillingen.

I Skomaker`n viste treskjærer Esther Samuelsen sin store samling av håndlagede treskulpturer som ble beundret av veldig mange.

Musikkinnslaget på åpningsdagen ble nok en gang flott levert av elever fra SVGS.

Den faste utstillingen i 2.etasje og Skolestua blir besøkt av de fleste som er innom Sandefjord Lokalhistoriske Senter.

Som nevnt i tidligere årsmeldinger gir disse utstillinger minimale økonomiske utlegg for SLS.

Utstillingsansvarlig er godt fornøyd med utstillingsåret og publikumsoppslutningen.

Gro Midttun, gruppeleder

GRUPPE FOR ARRANGEMENTER OG SERVERING

Tirsdager kl.10.oo – 14.oo:

SLS har åpent hus alle tirsdager fra kl.10.oo – 14.oo hele året, bortsett fra juleferie, påskeuken og 8 – 10 uker om sommeren. Arrangementsgruppen sørger for påsmurte boller, syltetøy og kaffe. I en skål kan de besøkende legge noen kroner slik at serveringen kan bære seg.

Mimretreff: På alle mimremøter selger vi kaffe og påsmurte boller, eventuelt kake.

Til årsmøtet smører damene rundstykker og lager kaffe, og dette er gratis.

SLS’ deltagelse på Åpen dag 2015:

Pukkestadgruppen, som består av alle leietagerne på Pukkestad, hadde Åpen Dag lørdag 6.juni fra kl.12.oo – 15.oo.

Lokalhistorisk Senter, v. Gro Midttun, hadde en interessant utstilling i 1.etg. Det var Esther Samuelsens fine, utskårede gjenstander som fylte skomakerverkstedet, og mye ble solgt.

I møtelokalet var det utstilling av gamle sportsleker som var utlånt av Arve Clementz.

Vi kontaktet Camilla Fearnley., og hun kom med liten hest og vogn samt smådyr som var på Pukkestad hele den åpne dagen. Kjøreturer med hest og vogn var spesielt populært blant barna.

Vi hadde også kontaktet Den Internasjonale dansegruppen i Sandefjord, og de hadde en fin oppvisning. De var iført flotte drakter og danset til forskjellig rytmisk musikk. Dette vakte begeistring blant publikum og var et hyggelig innslag på Åpen Dag.

Svein Olav sørget for å få satt opp vårt lille telt utenfor inngangen til huset til SLS. Der stekte våre arrangementsdamer vafler, og de fikk god avsetning på kaffe, vafler og mineralvann.

Pølsesalg før jul:

En lørdag i slutten av november hadde SLS også i år salg av spekepølse og visning av gamle julekort på storskjerm. Dette var med på å skape litt julestemning sammen med et pyntet grantre og litt forskjellig julepynt på bordene.

Arrangementsgruppen sto for salg av pølse, kaffe og påsmurt julekake med geitost.

Diverse:

På alle arrangementer sørger gruppen for å holde kjøkkenet i orden og for at vi av og til skaffer vaskehjelp til rengjøring av lokalene.

Det er også gruppens jobb å sørge for at vi alltid har det som skal til for servering, samt telys,

servietter, håndklær, kluter, oppvaskpulver, telys og lign.

Unni Aspaas

leder av arr. gruppen

GRUPPE FOR INNSAMLING OG FORVALTNING AV FOTOGRAFIER (BILDEGRUPPEN)

Sandefjord Lokalhistoriske Senters bildegruppe har i 2015 hatt to hovedarbeidsområder: A. Bildebasen på internett (Sandefjord Bibliotek). B. Digitalisering av avisbilder fra Sandefjords Blads gamle fotoarkiv.
A. BILDEBASEN PÅ INTERNETT

Først litt historikk: Forberedelsene til etablering av et digitalt fotoarkiv ble innledet av Bjørn Marum Olsen, Otto Ågesen og Sven Erik Lund i 2011. For å sikre kontinuitet og tilstrekkelig serverkapasitet søkte vi samarbeid med Sandefjord bibliotek, og en samarbeidsavtale om fordeling av utgifter og oppgaver ble inngått 7.12.2011. Etter erfaringsinnhenting og anskaffelse av programvare ble oppbygging av basen innledet med Otto Ågesen som foto- og datakyndig drivkraft. Bildebasen ble åpnet for publikum i september 2012.
Hovedformålene med bildebasen er:

 1. Å gi Sandefjords innbyggere og andre med tilknytning til byen mulighet til fotografiske tilbakeblikk i Sandar og Sandefjords historie.
 2. Å gi varig beskyttelse og trygg oppbevaring av fotografier og annet historisk materiale som ellers kan gå tapt for ettertidens generasjoner.
  3. I tillegg er bildebasen av stor betydning for SLS fordi den skaffer bilder til både mimretreff og de lokalhistoriske lørdagssidene, som begge gir betydelige inntekter til foreningsdriften.
  Bildene i basen kommer fra privatpersoner, foreninger, bedrifter og etater. Ved utgangen av 2015 ligger det ca. 2.800 bilder og dokumenter i basen.
 3. Gjennom en bestillingsfunksjon i bildebasen er det mulighet for salg av bilder, avhengig av rettighetshavers samtykke. Otto Ågesen har også i 2015 vært en drivkraft og forutsetning for drift og utvidelser av bildebasen.
  B. DIGITALISERING AV BILDER FRA SANDEFJORDS BLADS GAMLE FOTOARKIV
  Høsten 2013 inngikk vi en samarbeidsavtale med Sandefjords Blad om å digitalisere og tekste kopier og negativer fra avisens fotoarkiv fra 1960-, 70- og 80-tallet. Fra arbeidet startet i januar 2014 og til utgangen av 2015 har vi behandlet ca. 7.500 bilder. Vi har brukt av bildene på SLS’ lørdagssider i SB, foruten at vi kan bruke dem under visninger. SB har selv gjengitt mange av bildene i form av helsides montasjer i avisen. Avtalen med SB innebærer altså en gjensidig utnyttelse av bildene. En del av SB-bildene blir etter hvert lagt ut i bildebasen.
  En ivrig gruppe frivillige har fra januar til desember arbeidet til dels hjemme, og til dels på ukentlige arbeidsmøter på Pukkestad med scanning og teksting av SB-bilder. Ved avslutning av 2015 besto denne gruppen av:

Berit Lohne, Berit Vinslid, Kari Gjelstad, Ellen Tostrup, Atle Sandberg, Egil Kristiansen, Gunnar Asbjørnsen, Gunnar Berg, Jørn Myhre, Knut Oustorp, Otto Ågesen, Per Christian Petersen, Sven Erik Lund, Thor Ramsay Rørkoll og Tore Skjeggerud. Olaf Akselsen har vært kontaktperson i SB.

Som følge av en konflikt med styret, har noen personer av nevnte gruppe i SLS fratrådt pr. 31.12.15, og det er ny bildegruppeleder.
Otto Ågesen har ønsket avløsning fra bildebasearbeidet, og han lærer for tiden opp etterfølgere.
Inntekter til SLS fra bildegruppens arbeid: Kr. 53.475,- er fakturert av bildegruppen, hvorav kr. 50.000,- for arbeidet med SB-bilder.

2.2.2016   Sven Erik Lund

NETTSIDEGRUPPA

Nettsidegruppa ble opprettet i 2015 i forbindelse med at Sandefjord Lokalhistoriske Senter (SLS) etablerte en egen hjemmeside. I tillegg ble det etablert en egen Facebook-side, og Nettsidegruppa har ansvaret for driften av begge disse sidene.

Hjemmesiden (www.sandefjordlokalhistoriskesenter.no) vil hovedsakelig tjene til å informere om de forskjellige aktiviteter i SLS, samt formidle forskjellig lokalhistorisk informasjon.

Facebook-siden vil forsøkt bli brukt til informasjon, men også til å skape engasjement om Sandefjords lokalhistorie fra «en nær fortid».

Jens Petter Rønning, gruppeleder

GRUPPE FOR VEDLIKEHOLD OG PÅKOSTNINGER/FORBEDRINGER

Det er montert sikkerhetsgitter i jern på vinduet innvendig i skomakerverkstedet i 1. etasje. Gitter og ramme malt med to strøk. Ny nøkkel til skomakerverksted filt til for sikrere oppbevaring av utlånte saker og ting.

To sittebenker utvendig er skrapt og malt.

Vindskibord på søndre gavlen er skrapet og malt.

Rekkverk ved hoveddør er malt.

Dobbeltdør NØ er belistet ferdig med tetningslister og malt.

Noen nye lamper både utvendig og innvendig er innkjøpt, enkelte er montert.

Forsterker på Wi-Fi anlegget innkjøpt for å bedre mottak av nettsignaler i vårt møterom.

Per Rosén, gruppeleder

SKOLEGRUPPA

Skolegruppa katalogfører kontinuerlig pedagogisk skolestoff. Samlingen omtales nå som «Setlosamlingen – pedagogisk grunnlagsmateriale fra Sandefjordskolene»
Fra 18 – 29 mai gjennomførte skolegruppa sitt bidrag til «Den kulturelle skolesekken, kalt «Flinke piker og raske gutter», der alle 4.klassinger får et lite innblikk i skolegangen på 50-tallet.
Arrangementet forgikk i skoletiden og tilfører SLS kr 15 000,-. Som vanlig stiller skolegruppa med en person ved Åpen dag begge årets utstillinger.
Skolegruppa har sist høst besøkt Haugesamlingen på Hamar. Dag Virik orienterte fra turen på formiddagstreffet 19 januar.

Dag Virik, gruppeleder
LISTE OVER SLS’ PUBLIKUMSARRANGEMENTER GJENNOM ÅRET

 • Årsmøtet 03.02 2015 på Pukkestad kl. 19
 • Mimretreff om SVGS/ Yrkesskolen 26.03. 2015 v/ Thor Klavenes
 • Lokal krigsinnsats v/ Helge Evensen og Bernt Hagtvedt 09.04. 2015 på hotell Atlantic. Det var full sal og god stemning.
 • Allsangkveld 22.04. 2015 på Pukkestad, med inspirator Knut Høydal, Agnar Aspaas og Pål Rundsjø.
 • Utstilling – Det teknologiske hjem – åpnet 25.04.2015.
 • Åpen dag på Pukkestad 06.06.2015 fra kl. 12 – 15. Alle leietakere på Pukkestad deltok.
 • Utstilling – Vintersport og vinterlek – Arve Clements samling samt Esther Samuelsens treskulpturer – åpnet 17.10. 2015.
 • Mimretreff om Bjerggata 19.11.2015 v/ Audun Tjomsland
 • Julemarked 21.11.2015 – Spekepølsesalg – Åpen dag – Julekortvisning
 • Mimretreff kl 1230 på tirsdag 19.1. 16 om Skolegruppas tur til Hamar.
 • Mimretreff om Gokstadveiens første del, fra Landstads plass til Mølla, ved Yngve Tørrestad.

Utleie / bruk av lokaler

 • DIS Sandefjord leier våre lokaler på første mandag i måneden mot å dele nettleieavgiften med SLS, kr 3 000,- pr år.
 • Bildegruppa i SLS innvilges å bruke lokalene 1.etg. hver tirsdag kveld fra kl. 17.30 – 20.30.
 • Inner Wheel – omvisning 10.03. 2015 og ble fortalt om Senterets aktiviteter, samt omvisning i våre lokaler.
 • Lions besøkte SLS 16.10 2015 og ble fortalt om Senterets aktiviteter, samt omvisning i våre lokaler.
 • Vardenpensjonistene i skolegruppa låner lokalene vederlagsfritt til 2-3-møter pr år.