Referat fra årsmøtet på Pukkestad Gård tirsdag 16. februar 2016 kl. 19.00

Leder Svein Olav Løberg ønsket de frammøtte velkommen. Etter det viste han bilder av 3 originalbilder av Per Krogh som er innkjøpt av Sandefjord Lokalhistoriske Senter og utlånt til Sandefjord Kommune. De er opphengt i Ekebergs Kapells pårørenderom. Utleieavtale er underskrevet av partene.

Årsmøtet:

 1. Valg av dirigent, samt to til å underskrive protokollen

Atle Sandberg ble valgt til dirigent. Kjell Børresen og Rikard Trollsås ble valgt til å underskrive protokollen.

 1. Valg av referent: Vidar P. Andresen ble valgt.
 1. Godkjenne de stemmeberettigede: Det var 35 stemmeberettigede til stede.
 2. Godkjenne innkalling: Enstemmig vedtatt

 3. Godkjenning av sakslisten:

Tore Skjeggerud foreslo å behandle sak 10 Fastsette medlemskontigent før sak 9 Behandle budsjett.
Sakslisten ble enstemmig godkjent mot å behandle sak 10
før sak 9.

 1. Behandling og godkjenning av årsmelding:

Leder, Svein Olav Løberg leste beretningen mens den ble vist på lerret.

Tore Skjeggerud etterlyste styrets sammensetting  i beretningen og anmodet styret om å utarbeide en arkiveringsplan slik at historien ivaretas for fremtiden. Han spurte videre om hvorfor ikke forslag til retningslinjer for undergruppene var satt opp til behandling på årsmøtet.

Leder Svein Olav Løberg og sekretær Vidar P. Andresen svarte at arkivering av historie og styrepapirer har en begynt diskusjon på og skal opp i styret snarlig. Undergruppene er et styreansvar og styret har derfor ikke fremmet det som egen sak til årsmøtet. Årsrapporten er en enig i må rettes opp slik at styrets sammensetning fremgår.

Lars Flagstad berømmet styret for en fyldig årsberetning som viste at foreningen hadde stor aktivitet med mange mennesker som bruker fritida si på å ta vare på vår nære historie.

Bjørn Kvarnes berømmet damene på senteret for flott service samtidig som han anmodet at styret vurderer å kalle kafeen for kafe Knapp. Han tenkte også høyt rundt Betten Mikkelsens samlinger.  Aslaug Håland berømmet det arbeidet Unni Aspaas gjør og foreslo at styret vurderer og kalle kafeen for Unnis kafe.

Årsberetningen ble enstemmig vedtatt mot at styrets sammensetning innarbeides i beretningen samt at tidspunktet bildegruppa bruker lokalene rettes til hver tirsdag kl. 17.30 – 20.30. ( nederst side 8)

 1. Behandle og godkjenne regnskap med revisjons rapport:

Dirigenten gjennomgikk hovedtallene i regnskapet som viste et overskudd på 113137 kr med en egenkapital på 380686 kr. Han leste deretter revisorrapporten utarbeidet av han selv som revisor.

Tore Skjeggerud anmodet om at regnskapet brytes ned noe mer på postene og at det blir samsvar med budsjettoppsettet.

Styret ble anmodet om å vurdere lagets forsikringsdekninger.

Regnskapet ble enstemmig vedtatt. Årets overskudd tillegges lagets egenkapital.

Møtet hevet kl 20.00 – for servering kaffe/te og påsmørte rundstykker.

Møtet satt igjen kl. 20.45. etter litt allsang med Unni Aspaas ved pianoet.

 1. Behandle innkomne saker og forslag.
 • Styret fremmet forslag om endringer i  § 7 i vedtektene.
 • Medlem Tore Gjone Møller fremmet forslag til 2 endringer i § 3 og endringer i § 7 innen fristen.
 • Styret fremmet forslag til retningslinjer for valgkomiteen.

Vedtektsendringer

Dirigenten ledet oss gjennom vedtektene. Endringene under ble enstemmig vedtatt:

Fra Tore Gjone Møller:

 • 3 Styret, avsnitt 4: «Styret kan innkalles når leder eller et flertall av medlemmene krever det».

Ny setning blir da: «Styret kan innkalles når leder eller et flertall av styremedlemmene krever det». Vedtatt

 • 3 Styret, avsnitt 5: «Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende».

Ny setning: «Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende hvis vedkommende er tilstede. For øvrig avgjøres saker ved absolutt flertall». Vedtatt

 • 7 Årsmøtets oppgaver.

Pkt. 8 Budsjett bør flyttes nedover sakslisten slik at dette punkt kommer som nest siste post.

Nytt forslag er således:

Pkt. 8: «Fastsette medlemskontingent»

Pkt.9: «Behandle innkomne saker og forslag»

Pkt.10: « Vedta budsjett» Vedtatt

Styrets forslag om rekkefølge for pkt. 8-10 falt.

Styrets forslag til endring av punkt 11 ble vedtatt.

Oppdaterte vedtekter vedlegges referatet

Retningslinjer for valgkomiteen

Styret forslag til retningslinjer for valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Retningslinjene for valgkomiteen vedlegges referatet.

 1. Fastsette kontingenten.

Styret foreslo uendret kontingent (150 kr for enkeltmedlem, 250 kr for familie)

Uendret kontingent ble enstemmig vedtatt.

Dirigenten gjennomgikk budsjettet med et forventet overskudd på kr 28500.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Valg

Sven Erik Lund fra valgkomiteen la fram valgkomiteens innstilling og ledet valget. Valgkomiteen har bestått av Else Børresen, Harald Fevang og Sven Erik Lund.

 

Følgende ble valgt:

Leder:

Svein Olav Løberg                                         Velges for ett år.

Styremedlemmer på valg:

Unni Aspaas                                                    Velges for to år.

Gro Midttun                                                    Velges for to år.

Lars Flagstad, ny                                            Velges for to år.

Styremedlemmer ikke på valg:

Inger Miskov Larsen                                     Gjenstående tid er ett år.

Grethe Verde                                                  Gjenstående tid er ett år.

Reidar Feen                                                    Gjenstående tid er ett år.

Vidar Paulus Andresen                                  Gjenstående tid er ett år.

Harry Rove                                                      Gjenstående tid er ett år.

Revisor:

Atle Sandberg                                                 Velges for ett år.

Valgkomité:

Harald Fevang                                                Velges for ett år.

Gunlaug Riis Aakerholt                                 Velges for to år.

Dag Virik                                                          Velges for to år.

Varamedlem: Sverre Simonsen    Velges for ett år.

Dag Virik trer ut av styret etter eget valg.

Alle valg var enstemmige.

Leder, Svein Olav Løberg, takket for gjenvalget, takket dirigent og utgående styremedlem Dag Virik for en fin utført jobb.

Løberg takket videre Sven Erik Lund og Otto Ågesen for svært stor innsats for SLS i bildegruppa og i avisgruppa gjennom mange år. Lund som leder av bildegruppa og Otto som leder av bildebasen.

Takket ble også Knut Oustorp og Jens Petter Rønning for stor innsats i bildegruppa og i nettsidegruppa.

Tilslutt takket Løberg Aslaug Håland, Turid Klaussen, Else Børresen og Unni Aspaas for stor innsats for laget på alle våre arrangementer. Deretter takket han for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 21.30