Retningslinjer for undergrupper

Sandefjord Lokalhistoriske Senters formål er å formidle kunnskap om vår nære fortid, og forvalte den lokalhistoriske samlingen som til enhver tid er oppbevart på Pukkestad gård i Sandefjord.

Foreningen ledes og forpliktes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret treffer derfor beslutninger i saker som etter vedtektene ikke skal vedtas av årsmøtet. Jfr. Foreningens vedtekter.

Aktiviteten i foreningen er stor og det er opprettet undergrupper i form av; Bildegruppe, Bildebasen, Nettsidegruppe, Hus/Vedlikehold, Avisgruppe, Skolegruppe, Arkivgruppe, Arrangementgruppe, Utstillingsgruppe, Huskasserer og økonomi, Annonsering/PR.

Retningslinjer for undergruppene i SLS

  1. Nye undergrupper opprettes og eksisterende avvikles av styret etter behov.

Medlemmene i gruppene bør være medlemmer i SLS.

  1. Undergruppene er ansvarlig overfor styret. Ved tvil om myndighetsområde for undergruppen bør gruppens leder kontakte styreleder.
  1. Undergruppenes leder utpekes av gruppen og godkjennes av styret. Gruppelederen har ansvar for å utarbeide en oversikt over gruppenes medlemmer, telefon og epost.

Oversikten meddeles styret ved behov.

  1. Undergruppene skal underrette styrets leder om ønsket aktivitet som skal inngå i den halvårige møteplanen / terminlista. Endringer i planer som påvirker foreningens møteplan / terminliste meldes styrets leder.
  1. Undergruppene melder fra til leder før gjennomføring av aktiviteter og om evt. behov for tilskudd (med budsjett).
  1. All økonomi skal gå gjennom foreningens kasse. Det kan i løpet av året søkes om tilskudd til turer, hyggekvelder/serveing o.l. som kan styrke det sosiale miljøet i gruppen.
  1. Undergruppene kan fremme egne saker til SLS` styre.
  1. Gruppeleder(e) innkalles til styremøter ved behov eller når gruppen ønsker det.
  1. Gruppen(e) utarbeider en egen rapport om sin virksomhet som legges fram for årsmøtet.
  1. SLS’ medlemmer kan være med i flere grupper.

Vedtatt 16.11.2015

SLS styre