Retningslinjer for valgkomitéen

Retningslinjer for
Valgkomiteen i Sandefjord Lokalhistoriske Senter

1. Årsmøtet i Sandefjord Lokalhistoriske Senter (SLS) velger en valgkomite som skal fungere til kommende årsmøte.

Valgkomiteen skal ha tre medlemmer med to års funksjonstid og ett varamedlem med ett års funksjonstid. (Annet hvert år velges to medlemmer. Ett medlem velges året etter.)

Medlemmer av komiteen bør kjenne foreningen godt. Hvis ikke annet bestemmes på årsmøtet ledes komiteen av det medlem som har deltatt lengst i komiteen.

Lederen kaller inn til komitemøtene.

2.Valgkomiteen skal legge fram for årsmøtet forslag på:
-leder, seks styremedlemmer og to varamedlemmer                                                                  revisor                                                                                                                                        valgkomite med ett varamedlem

3.Som det framgår av SLS’ vedtekter §9 skal styreleder velges for ett år. Øvrige styremedlemmer (også varamedlemmer) velges for to år slik at tre velges det ene året og de øvrige året etter.
Revisor velges for to år.                                                                                                              Funksjonstiden for medlemmene av valgkomiteen er angitt i pkt. 1 ovenfor.

4.Foreningens medlemmer kan foreslå for komiteen kandidater til styreverv. Kandidater som foreslås skal kontaktes av valgkomiteen minst 2 uker før årsmøtet.

5.Valgkomiteen skal fremlegge forslaget skriftlig og fortrinnsvis sende det ut med sakspapirene til årsmøtet. Det kan senest legges fram når årsmøtet settes.

Vedtatt av årsmøtet 14 februar 2023.