Historikk om Pukkestad Gård

Historien om Pukkestad gård

De eldste skriftene er fra 1396 og omhandler rettighetene til et område ved Ruklabekken. Stedet kalles da for «Merdstøde». Dette var tydeligvis en verdifull eiendom/rettighet, for den ble kranglet om i over 200 år, fram til år 1600.

I 1599 ble Pukkestad krongods og en ny epoke tok til. Det var eiere som futer, prester, skippere, skipsredere som eide og vedlikeholdt gården i varierende grad.

I 1792 kjøpte prost Schelven gården og han var en aktiv og byggeglad herre. De nåværende hus på gården ble bygget mellom 1792 og 1799. De har iflg. Eksperter på området, «et enkelt Louis 16 preg med trekk som tyder på tidlig empire».
Døra i hovedbygningen (som trolig er fra byggeåret), har initialene A.S. og J.B. til daværende eiere (Andreas Schelven og Johanne Bugge). Bygningene ble fredet i 1920 årene.  Pukkestad var i Tholfsen-familiens eie fra 1908 til 1950, og enken Ella Tholfsen ble boende der til 1953.

I 1950 kjøpte Anders Jahre eiendommen av Thor Tholfsen, og etter et par-tre år skjenket han gården til Sandefjord kommune som Bymuseum. Jahre bekostet også den omfattende restaureringen av framhuset og de to fløybygningene.
Vestre fløybygning (som vi er i nå) rommet et stort vognskjul. Standsmessige kjøredoninger hørte med til gården. I 1955 / 56 ble bygningene restaurert i forståelse med Riksantikvaren. Målet var å tilbakeføre disse til 1790 årene. Vestfløyene fikk derimot et helt nytt interiør for å imøtekomme museets behov for foredragssal, arkivrom etc.

I 1956 flyttet Sandefjord Bymuseum over til Pukkestad fra bygningen i Museumsgaten, der museet hadde lidd under plassmangel helt siden før krigen. l 1972 ble den gamle låvebygningen, som var i dårlig forfatning, revet. Takket være midler fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse ble det i 1984 reist en tilnærmet rekonstruksjon av denne låvebygningen hva eksteriøret angår. Hensikten var ikke bare å skaffe museet mer plass, men også å gjenskape tunet og miljøet på Pukkestad.

LOKALHISTORISK SENTER

De første sonderinger ble gjort etter et møte på Øvre Myhra, om og med Horten Lokalhistoriske senter som holder til på Karljohansvern i Horten, og man ønsket en forening med en tilsvarende profil og formål.

Etter sonderinger fra 2008 om ulike eierstrukturer / foreningskonstellasjoner, ble Sandefjord Lokalhistoriske senter ble stiftet 12.7.2010.

Foreningens formål er å formidle kunnskap om vår nære fortid, og forvalte den lokalhistoriske samlingen som til enhver tid er oppbevart på Pukkestad gård i Sandefjord.

Da man overtok vestfløyen, var det fire permanente utstillinger her: Skomakerverksted (skomaker Olsen), trykkeri (Handelstrykkeriet), Bymodellen (i hovedrom/foredragssal) og skolestua i 2.etg.

Vi har gjort om en del, bl. annet bygget et kontor i 2.etg. WC i gang 1.etg. er bygget inn og et tidsriktig kjøkken i hjørnet av salen i 1.etg.

Senteret er inndelt i undergrupper:

  • Bildegruppen som samler bilder og legger disse inn i en innkjøpt database hos Biblofil (Sandefjord Bibliotek). De disponerer flere skannere. Vi har Bildevisninger om ulike emner / steder, hvor man ønsker innspill fra publikum og navn på bilder, historiske hendelser – plasser o.l.
  • Utstillings- / arkivgruppen – tar seg av innkommet materiale/ ting. Holder utstillinger 2 ganger i året nede. Fast utstilling av stue/kjøkken/ verktøy/ butikk.
  • Skolegruppen – Egen skolestue i 2.etg. Her er en permanent utstilling av en eldre skolestue, samt diverse skolemateriell / undervisningsmateriell. Også skolegruppa har avholdt Mimretreff (to ganger) om Byskolen, med overfylte lokaler
  • Samler inn stoff og bilder fra nær fortid og lager en dobbel lørdagsside hver lørdag (unntatt to sommermåneder).
  • Arrangerer julemarked med pølsesalg etc. Arrangerer Åpen dag i juni sammen med øvrige grupper / bygninger på Pukkestad gård. Serverer kaffe med rosinboller hver tirsdag mellom 10-14.
  • Passer på bygningen utvendig og innvendig, foretar nødvendig vedlikehold og oppgraderinger
  • Denne er pr dato ikke helt ferdig, men vil inneholde Historien til SLS, alle avissidene vi har hatt i Sandefjord Blad, og ellers stoff om alle utstillinger, Mimretreff, bildevisninger samt mange eldre bilder, bilder om våre aktiviteter osv.

Styret har i tillegg Mimretreff (tre til fire pr år), hvor lokale personer forteller om sitt sted, gate eller bygning(er). To Mimretreff med personer som forteller om 2.verdenskrig har vært meget godt besøkt!

Sol  – okt-15