Vedtekter

 • 1  Organisasjon

Sandefjord Lokalhistoriske Senter er stiftet den 12.7.2010 og har sitt sete på Pukkestad gård.

Foreningen er selveiende og frittstående. Som medlemmer opptas personer, foreninger, bedrifter og institusjoner. Foreningen har skiftende medlemstall og skiftende kapital. Medlemmene hefter kun for kontingent.

 • 2  Formål

Foreningens formål er å formidle kunnskap om vår nære fortid, og forvalte den lokalhistoriske samlingen som til enhver tid er oppbevart på Pukkestad gård i Sandefjord.

 • 3  Styret

Foreningen ledes og forpliktes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret treffer derfor beslutninger i saker som etter vedtektene ikke skal vedtas av årsmøtet. Styret skal bestå av leder og inntil åtte styremedlemmer.

Leder velges for ett år. Styremedlemmer velges for to år, etter en ordning der halvparten er på valg det ene året, og de gjenstående året etter.

Styret velger selv nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, brannansvarlig og varamann for denne. Styret sørger for at andre sentrale funksjoner blir ivaretatt gjennom engasjement av enkeltpersoner og opprettelse av grupper. Styret kan organisere seg med et arbeidsutvalg.

Styret setter opp en halvårig møteplan. Styret kan innkalles når leder eller et flertall av styremedlemmene krever det. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger.

Styret er beslutningsdyktig når fire styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende hvis vedkommende er tilstede. For øvrig avgjøres saker ved absolutt flertall.. Signaturen til leder eller den han bemyndiger, forplikter foreningen.

 • 4  Eiendomsrett til innsamlet materiell

Sandefjord Lokalhistoriske Senter er eier av arkivet og alt innsamlet materiell.

Det kan gjøres avtale med private arkiveiere og foreninger om deponering. Styret bestemmer hvem som har myndighet til å inngå slike avtaler, og kan gi instrukser for hvordan materiell skal oppbevares.

 • 5  Samarbeidspartnere

Sandefjord Lokalhistoriske senter står fritt til å inngå drifts- og prosjektsamarbeid med ulike samarbeidspartnere.

 • 6  Økonomi

Alle inntekter av det arbeidet styret eller prosjektgrupper forestår, tilhører i sin helhet Sandefjord Lokalhistoriske Senter. Inntekter som prosjektgruppene henter inn til sitt prosjekt skal benyttes til prosjektet, og eventuelle overskudd tilbakeføres Sandefjord Lokalhistoriske Senter. Det føres eget prosjektregnskap.

 • 7  Årsmøtet

Sandefjord Lokalhistoriske Senters øverste organ er årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av februar. Innkalling skal skje med minst én måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Sakslisten skal være tilgjengelig for medlemmene minst én uke før årsmøtet.

Stemmeberettigede på årsmøtet er ethvert tilstedeværende medlem som har betalt sin kontingent. Foreninger, bedrifter og institusjoner har én stemme.

Sakene avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende unntatt ved oppnevnelse av revisor, der loddtrekning benyttes.

Årsmøtets oppgaver:

 1. Velge dirigent, samt to til å underskrive protokollen.
 2. Velge referent.
 3. Godkjenne de stemmeberettigede.
 4. Godkjenne innkallingen.
 5. Godkjenne sakslisten.
 6. Behandle og godkjenne årsberetningen.
 7. Behandle og godkjenne regnskapet med revisjonsrapport.
 8. Fastsette medlemskontingent.
 9. Behandle innkomne saker og forslag.
 10. Vedta budsjett.
 11. Foreta valg av
  • leder
  • medlemmer til styret
  • revisor
  • valgkomité (foreslås av valgkomiteen. Jfr. Retningslinjer for valgkomiteen.)

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 20 medlemmer krever det. Det innkalles på samme måte og med samme frist som til ordinært årsmøte. Kun de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling til ekstraordinært møte, skal behandles.

 • 8  Endring av vedtekter

Endring av vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha blitt oppført på sakslisten. Endring i vedtektene krever vedtak med 2/3 flertall på årsmøtet.

 • 9  Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Ved oppløsning av Sandefjord Lokalhistoriske Senter tilfaller eventuelle eiendeler og likvide midler Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord.

Revisjon 16.02.2016