Referat fra årsmøtet på Pukkestad Gård tirsdag 14. februar 2017 kl. 19.00

Leder Svein Olav Løberg ønsket de frammøtte velkommen. Etter det viste han en sang «på veggen» som het Ruklabekken. Den hadde han fått av Jan Engebretsen som mente den var fremført på en revy i 20 – 30 åra. Deretter sang forsamlingen om Ruklabekken med Svein Olav Løberg som forsanger og med Unni Aspås ved pianoet.

 Årsmøtet:

 1. Valg av dirigent, samt to til å underskrive protokollen

Atle Sandberg ble valgt til dirigent. Solfrid Røed og Erling Solhaug ble valgt til å underskrive protokollen.

 1. Valg av referent: Vidar P. Andresen ble valgt.
 1. Godkjenne de stemmeberettigede: Det var 26 stemmeberettigede til stede.
 2. Godkjenne innkalling: Enstemmig vedtatt

 3. Godkjenning av sakslisten:

Enstemmig vedtatt.

 1. Behandling og godkjenning av årsmelding:

Leder, Svein Olav Løberg leste beretningen mens den ble vist på lerret.

Harry Rove savnet i beretningen rapport fra Bildegruppa. Vidar P. Andresen opplyste at den forelå, men måtte ha uteblitt ved at feil fil dessverre ble sendt ut til medlemmene med sakspapirene. Andresen foreslo å ta rapporten fra bildegruppa inn i protokollen fra årsmøtet og rette opp årsberetningen. Svein Olav Løberg og Jens Petter Rønning  orienterte kort om bildegruppas arbeid.

Lars Flagstad sa årsberetningen viser at foreningen har stor aktivitet med mange mennesker som bruker fritida si på å ta vare på vår nære historie. Det er derfor et paradoks at en betaler husleie til kommunen for å være her på Pukkestad.

Haakon Berg Jensen mente foreningen bør orientere kommunen om foreningen og aktivitetene for å ta vare på vår nære historie. Svein Olav Løberg opplyste at styret har vedtatt å invitere «kulturutvalget» til å avholde et utvalgsmøte i våre lokaler. Leder i hovedutvalget Bjarne Sommerstad er informert om initiativet.

Årsberetningen ble enstemmig vedtatt mot at bildegruppas rapport vedlegges protokollen.

 1. Behandle og godkjenne regnskap med revisjons rapport:

Dirigenten gjennomgikk hovedtallene i regnskapet som viste et årsresultat på kr 94045 og med en egenkapital på kr 480570. Han leste deretter revisorrapporten utarbeidet av han selv som revisor.

Erling Solhaug syntes utgiftene til forsikringer var lave og spurte om laget har gode nok forsikringer i forhold til verdiene «samlingene» representerer.

Styret ble anmodet om å vurdere lagets forsikringsdekninger.

Regnskapet ble enstemmig vedtatt. Årets overskudd tillegges lagets egenkapital.

 1. Fastsette medlemskontingent.
  Styret foreslår at kontingenten for 2017 heves med kr 50. Kontingenten blir da kr 200 for enkeltmedlemmer og kr 300 for familier.
  Enstemmig vedtatt.
 1. Behandle innkomne saker og forslag.

Det forelå ikke innkomne saker til behandling


 1. Dirigenten gjennomgikk budsjettet med et forventet overskudd på kr 78900.

         Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

 1. Valg

Harald Fevang fra valgkomiteen la kort fram valgkomiteens innstilling som var utsendt. Dirigenten ledet valget. Valgkomiteen har bestått av Harald Fevang, Dag Virik og Gunlaug Riis Aakerholt.

Følgende ble valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling:

Leder:

Svein Olav Løberg                              Velges for ett år.

Styremedlemmer på valg:

Inger Miskov Larsen                          Gjenvelges for to år.

Grethe Verde                                     Gjenvelges for to år.

Vidar Paulus Andresen                     Gjenvelges for to år.

Harry Rove                                         Gjenvelges for to år.

Roar Ellefmo                                      Ny – velges for to år.

Ellen Knap                                         Ny – velges for ett år.

Styremedlemmer ikke på valg:

Unni Aspaas                                      Gjenstående tid er ett år.

Gro Midttun                                      Trer ut av styret etter eget valg med et år igjen.

Lars Flagstad                                      Gjenstående tid er ett år.

Revisor:

Atle Sandberg                                    Velges for ett år.

Valgkomité:

Dag Virik                                            Velges for ett år

Gunlaug Riis Aakerholt                     Velges for to år.

Reidar Feen                                       Velges for to år

Reidar Feen og Gro Midtun trer ut av styret etter egne valg.

Det nye styret konstituerer seg selv og besetter nødvendig funksjoner utenom ledervervet.
Alle valg var enstemmige.

Leder, Svein Olav Løberg, takket for gjenvalget og sa det er lett å være leder når en kan delegere til resten av styret og gruppene og vite at jobben blir gjort.

Han takket Gro Midttun for en fin utført jobb i styret og jobben som leder for gruppen for utstillinger og arkivering. Han sa at Reidar Feen var bortreist, men han vil senere bli takket for stor innsats og at han har vært en dyktig kasserer.

Deretter takket leder i Sandar Historielag Gunlaug Riis Aakerholt Gro Midttun for jobben hun har gjort med utstillinger generelt og spesielt for utstillingen i samband med Sandar Historielags 50 års jubileum.

Løberg takket så møtedirigent Atle Sandberg og valgkomiteens leder Harald Fevang for vel utført arbeid.

Unni Aspås takket så på vegne av styret leder Svein Olav Løberg for vel utført arbeid i året som er gått.

Tilslutt takket Løberg alle som gjør en innsats for laget på alle våre arrangementer. Deretter takket han for fremmøtet og ønsket alle vel hjem

Årsmøtet ble hevet kl. 20.15

Deretter var det servering med kaffe og rundstykker, hyggelig prat og avslutning med en sang.

Sandefjord 14.02 2017

Vidar P. Andresen, referent

Solfrid Røed                                     Erling Solhaug